Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Obiective A.N.P.P.

Obiectivul nostru principal este acela de a ne asigura că niciunui pacient nu îi este refuzat dreptul de a fi:

© corect informat;
© competent tratat;
© complet despăgubit pentru prejudiciile materiale şi morale ce îi sunt produse datorită malpraxisului medical şi a deficienţelor administrative survenite în furnizarea de servicii şi îngrijiri medicale.

Obiectivele generale ale Asociaţiei sunt:

a. protecţia drepturilor pacienţilor în general, din România, prevăzute de legislaţia din România şi de reglementările la nivelul Uniunii Europene, precum şi acţionarea prin mijloace legale împotriva nerespectării drepturilor lor de către cei care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediului înconjurător, sau să le pună viaţa în pericol;

b. reprezentarea intereselor legitime ale pacienţilor din România, membri ai Asociaţiei, prin mijloace legale, în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societăţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical;

c. protecţia pacienţilor în general, având în vedere accentuarea în viitor a mobilităţii transnaţionale în interiorul Uniunii Europene a pacienţilor şi a cadrelor medicale şi promovarea avantajelor ce decurg din aceasta situatie, pentru pacienţi, care pot beneficia de mai multe opţiuni, de îmbunătăţirea accesului şi a calităţii asistenţei medicale;

d. acţionarea prin mijloace legale privind asigurarea pentru toţi cetăţenii europeni, indiferent de venitul sau locul lor de reşedinţă, a accesului echitabil, la preţ accesibil şi în timp util la asistenţa medicală, în conformitate cu principiile universalităţii, calităţii, siguranţei, continuităţii şi solidarităţii, contribuind astfel la coeziunea socială şi teritorială a Uniunii Europene şi asigurarea în acelaşi timp a durabilităţii financiare a sistemelor naţionale de îngrijire a sănătăţii;

e. acţionarea prin mijloace legale privind accesul la asistenţa medicală transfrontalieră pentru a asigura libera circulaţie a cetăţenilor în interiorul Comunităţii Europene şi reducerea birocraţiei legată atât de utilizarea, cât şi de furnizarea de servicii de sănătate transfrontaliere, precum şi îmbunătăţirea gradului de difuzare în rândul pacienţilor a informaţiilor privind mobilitatea transfrontalieră, inclusiv prin promovarea unor indicatori europeni în domeniul sănătăţii;

f. acţionarea prin mijloace legale privind aplicarea procedurilor Europene în vigoare referitoare la rambursarea serviciilor de sănătate transfrontaliere, pentru a permite pacienţilor să compare şi să aleagă cel mai potrivit tratament şi sprijinirea pacienţilor pentru a acţiona în justiţie pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea acestor proceduri;

g. promovarea şi susţinerea în mod activ privind introducerea e-sănătăţii şi a telemedicinei;

h. acţionarea prin mijloace legale privind promovarea modalităţilor de asigurare a tratamentului şi a dietei corespunzătoare în rândul pacienţilor aflaţi în îngrijire intraspitalicească sau ambulatorie;

i. promovarea activităţilor şi a practicilor de medicină complementară/alternativă care vizează prevenirea îmbolnavirilor, promovarea sănătătii, vindecarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiinţei umane şi combaterea practicilor nelegale în acest domeniu;

j. promovarea şi apărarea dreptului la asistenţă religioasă, precum şi crearea facilităţilor privind accesul la serviciile religioase pentru pacienţii aflaţi în îngrijire intraspitalicească sau ambulatorie;

k. oferirea unor servicii sau bunuri, direct sau prin subcontractare, din cadrul activităţilor conexe actului medical, precum şi a altor servicii ce vin în sprijinul pacienţilor în general - activităţi economice directe cu caracter accesoriu, în stransă legătură cu scopurile şi obiectivele

l. acţionarea prin mijloace legale pentru acordarea unor facilitaţi de ordin social pacienţilor aflaţi în dificultate;

m. introducerea unui sistem informatizat prin care pacienţii să poată afla date privind competenţa, experienţa şi performanţa furnizorilor de servicii de sănătate, precum şi date privind nivelul de performanţă şi dotare a furnizorilor de produse şi servicii de sănătate;

n. informarea opiniei publice prin diverse mijloace privind deficienţele produselor şi serviciilor de sănătate, precum şi impactul negativ asupra pacienţilor, a personalului care asigură serviciile de sănătate şi asupra mediului ambient;

o. promovarea produselor şi serviciilor de sănătate de calitate şi informarea corectă privind caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeană;

p. acţiuni privind formarea unei atitudini corecte a furnizorilor de servicii medicale faţă de respectarea drepturilor pacienţilor;

q. acţionarea prin mijloace legale pentru prevenirea practicilor abuzive şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi interesele legitime ale pacienţilor.

r. analizarea şi luarea de măsuri în vederea soluţionării sesizărilor formulate de pacienţi cu privire la produsele şi serviciile de sănătate oferite de furnizori;

s. notificarea către furnizorii de produse şi servicii de sănătate a măsurilor care să conducă la eliminarea cauzelor care au generat nemulţumirea pacienţilor;

t. sesizarea organelor în drept în vederea retragerii autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de produse şi servicii de sănătate, sau a retragerii de pe piaţă a produselor şi serviciilor de sănătate, care nu asigură nivelul calitativ corespunzător standardului declarat sau prescris de normele în vigoare, precum şi a celor ce pun în pericol sănătatea sau viaţa pacienţilor;

u. acordarea asistenţei juridice consultative în vederea soluţionării litigiilor prin cabinete de avocat, experţi sau societăţi specializate agreate de Asociaţie, în scopul reparării prejudiciilor suferite de pacienţi prin utilizarea produselor şi serviciilor de sănătate necorespunzătoare;

v. preluarea de sugestii şi propuneri din partea pacienţilor şi includerea, dupa caz, a acestora în programele Asociaţiei;

w. încheierea de parteneriate cu Instituţii/Organizaţii/Societăţi în vederea îndeplinirii scopurilor Asociaţiei;

x. promovarea şi susţinerea unor iniţiative privind înfiinţarea prin lege a unei instituţii cu rang de autoritate naţională, autonomă şi independentă faţă de orice autoritate a administraţiei publice, care va avea competenţa de control şi de protecţie a drepturilor pacienţilor, precum şi sprijinirea acestei instituţii în atingerea scopurilor pentru care a fost creată;

y. promovarea unor iniţiative privind introducerea asigurărilor private de sănătate ca modalitate de completare sau ca alternativă, a serviciilor oferite de sistemul public de asigurări de sănătate şi acţionarea prin mijloace legale privind deductibilitatea primelor de asigurare de sănătate;

z. alte acţiuni privind sprijinul pacienţilor, precum şi a producătorilor, prestatorilor de servicii, asiguratorilor şi instituţiilor din sistemul de sănătate.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare