Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Statut A.N.P.P.

Art. 1. Denumirea Asociaţiei este: "ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR", denumită în continuare Asociaţia.
Art. 2. (1) "ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR" este constituită în memoria doamnei avocat VERA BARBU (1955 - 2007), fost pacient şi victimă a sistemului de sănătate deficitar din România şi unul din iniţiatorii constituirii acestei asociaţii.
(2) Prin voinţa membrilor fondatori, prevederea de la alin. (1) va fi prevăzută în statutul Asociaţiei pe toată durata sa de funcţionare. Această prevedere nu va putea fi modificată sau eliminată.
Art. 3. Asociaţia este o organizaţie nonguvernamentală, de drept privat, fără scop lucrativ, independentă, apolitică, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, înfiinţată prin voinţa de asociere a membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 din 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. Asociaţia funcţionează în baza înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 4. Asociaţia este persoană juridică, reprezentativă, ce apără şi promovează drepturile pacienţilor din România, promovează programele de sănătate publică, produsele şi serviciile de sănătate realizate în România şi în Uniunea Europeană.
Art. 5. Asociaţia va acţiona pentru crearea unui climat propice care să asigure o protejare reală a intereselor legitime ale pacienţilor şi o promovare optimă a strategiilor şi programelor de sănătate publică, precum şi a produselor şi serviciilor de sănătate performante realizate în România şi în Uniunea Europeană.
Art. 6. (1) Asociaţia are autonomie funcţională, organizându-se la nivel naţional şi judeţean, respectiv al mun. Bucureşti, funcţionând şi prin filialele judeţene şi a mun. Bucureşti.
(2) Între asociaţie şi filialele judeţene/mun.Bucureşti există raporturi de autonomie funcţională şi organizatorică în limitele legale, ale Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi în limitele deciziilor organelor de conducere ale Asociaţiei la nivel naţional.
(3) Filialele judeţene, respectiv filiala mun. Bucureşti, sunt organizate ca structuri teritoriale, în conditiile legii şi nu pot funcţiona în afara Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor.
(4) Filialele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al Asociaţiei.
(5) Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.
Art. 7. (1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin hotărâre a Adunării Generale.
(2) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.
Art. 8. (1) Sediul Asociaţiei este în Municipiul Bucureşti.
(2) Modificarea sediului se face prin hotararea Consiliului director, cu respectarea procedurilor legale.
Art. 9. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat.

Capitolul II
SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 10. Scopurile Asociaţiei sunt:
a) protecţia reală a drepturilor pacienţilor în general;
b) susţinerea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general;
c) reprezentarea intereselor legitime ale pacienţilor membri ai Asociaţiei;
d) promovarea accesului la asistenţa medicală transfrontalieră în cadrul Uniunii Europene şi acţionarea prin mijloace legale privind reducerea birocraţiei legată atât de utilizarea, cât şi de furnizarea de servicii de sănătate transfrontaliere;
e) organizarea de centre de consultanţă şi informare, în condiţiile legii, privind drepturile pacienţilor în general, atât în România, cât şi în Uniunea Europeană;
f) desfăşurarea de activităţi alături de alţi parteneri, constând în furnizarea de informaţii, recomandări şi consultanţă privind problemele legate de achiziţionarea unui produs sau serviciu în domeniul îngrijirii sănătăţii.
g) colaborarea cu partenerii săi la organizarea educaţiei medicale continue în rândul pacienţilor în general şi a furnizorilor de servicii de sănătate, prin mijloace specifice: campanii de educaţie medicală, organizarea de cursuri, manifestări ştiinţifice, congrese naţionale şi internaţionale, mese rotunde, editarea de publicaţii de specialitate, etc;
h) promovarea şi susţinerea unor iniţiative privind îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniul medical;
i) susţinerea înfiinţării prin lege a unei instituţii cu rang de autoritate naţională independentă de control şi protecţie a drepturilor pacienţilor;
j) promovarea în rândul pacienţilor a programelor de sănătate la nivel naţional şi european şi elaborarea unor proiecte proprii privind programele de sănătate şi promovarea acestora;
k) promovarea activitatilor şi practicilor de medicina complementara/alternativa care vizează prevenirea îmbolnavirilor, promovarea sănătătii, vindecarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiintei umane şi combaterea practicilor nelegale în acest domeniu;
l) promovarea şi apărarea dreptului la asistenţă religioasă al pacienţilor şi crearea facilităţilor privind accesul acestora la serviciile religioase;
m) promovarea produselor şi a serviciilor de sănătate realizate în România şi în Uniunea Europeană;
n) susţinerea unor instituţii, organizaţii, societăţi comerciale sau persoane fizice care acţionează în sprijinul pacienţilor şi promovarea acţiunilor acestora;
o) colaborarea cu organizaţii şi asociaţii profesionale din domeniul îngrijirilor de sănătate din ţară şi străinătate;
p) susţinerea dezvoltării cercetării ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate şi valorificarea acesteia;
q) sesizarea instituţiilor sau a autorităţilor competente pentru încălcari ale drepturilor pacienţilor în general;
r) reprezentarea membrilor săi în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale, interne şi internaţionale;
s) alte acţiuni privind sprijinul pacienţilor, precum şi a producătorilor, prestatorilor de servicii, asiguratorilor şi instituţiilor din sistemul de sănătate.
Art. 11. Obiectivele Asociaţiei sunt:
a. protecţia drepturilor pacienţilor în general, din România, prevăzute de legislaţia din România şi de reglementările la nivelul Uniunii Europene, precum şi acţionarea prin mijloace legale împotriva nerespectării drepturilor lor de către cei care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediului înconjurător, sau să le pună viaţa în pericol;
b. reprezentarea intereselor legitime ale pacienţilor din România, membri ai Asociaţiei, prin mijloace legale, în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societăţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical;
c. protecţia pacienţilor în general, având în vedere accentuarea în viitor a mobilităţii transnaţionale în interiorul Uniunii Europene a pacienţilor şi a cadrelor medicale şi promovarea avantajelor ce decurg din aceasta situatie, pentru pacienţi, care pot beneficia de mai multe opţiuni, de îmbunătăţirea accesului şi a calităţii asistenţei medicale;
d. acţionarea prin mijloace legale privind asigurarea pentru toţi cetăţenii europeni, indiferent de venitul sau locul lor de reşedinţă, a accesului echitabil, la preţ accesibil şi în timp util la asistenţa medicală, în conformitate cu principiile universalităţii, calităţii, siguranţei, continuităţii şi solidarităţii, contribuind astfel la coeziunea socială şi teritorială a Uniunii Europene şi asigurarea în acelaşi timp a durabilităţii financiare a sistemelor naţionale de îngrijire a sănătăţii;
e. acţionarea prin mijloace legale privind accesul la asistenţa medicală transfrontalieră pentru a asigura libera circulaţie a cetăţenilor în interiorul Comunităţii Europene şi reducerea birocraţiei legată atât de utilizarea, cât şi de furnizarea de servicii de sănătate transfrontaliere, precum şi îmbunătăţirea gradului de difuzare în rândul pacienţilor a informaţiilor privind mobilitatea transfrontalieră, inclusiv prin promovarea unor indicatori europeni în domeniul sănătăţii;
f. acţionarea prin mijloace legale privind aplicarea procedurilor Europene în vigoare referitoare la rambursarea serviciilor de sănătate transfrontaliere, pentru a permite pacienţilor să compare şi să aleagă cel mai potrivit tratament şi sprijinirea pacienţilor pentru a acţiona în justiţie pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea acestor proceduri;
g. promovarea şi susţinerea în mod activ privind introducerea e-sănătăţii şi a telemedicinei;
h. acţionarea prin mijloace legale privind promovarea modalităţilor de asigurare a tratamentului şi a dietei corespunzătoare în rândul pacienţilor aflaţi în îngrijire intraspitalicească sau ambulatorie;
i. promovarea activităţilor şi a practicilor de medicină complementară/alternativă care vizează prevenirea îmbolnavirilor, promovarea sănătătii, vindecarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiinţei umane şi combaterea practicilor nelegale în acest domeniu;
j. promovarea şi apărarea dreptului la asistenţă religioasă, precum şi crearea facilităţilor privind accesul la serviciile religioase pentru pacienţii aflaţi în îngrijire intraspitalicească sau ambulatorie;
k. oferirea unor servicii sau bunuri, direct sau prin subcontractare, din cadrul activităţilor conexe actului medical, precum şi a altor servicii ce vin în sprijinul pacienţilor în general - activităţi economice directe cu caracter accesoriu, în stransă legătură cu scopurile şi obiectivele Asociaţiei
l. acţionarea prin mijloace legale pentru acordarea unor facilitaţi de ordin social pacienţilor aflaţi în dificultate;
m. introducerea unui sistem informatizat prin care pacienţii să poată afla date privind competenţa, experienţa şi performanţa furnizorilor de servicii de sănătate, precum şi date privind nivelul de performanţă şi dotare a furnizorilor de produse şi servicii de sănătate;
n. informarea opiniei publice prin diverse mijloace privind deficienţele produselor şi serviciilor de sănătate, precum şi impactul negativ asupra pacienţilor, a personalului care asigură serviciile de sănătate şi asupra mediului ambient;
o. promovarea produselor şi serviciilor de sănătate de calitate şi informarea corectă privind caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeană;
p. acţiuni privind formarea unei atitudini corecte a furnizorilor de servicii medicale faţă de respectarea drepturilor pacienţilor;
q. acţionarea prin mijloace legale pentru prevenirea practicilor abuzive şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi interesele legitime ale pacienţilor.
r. analizarea şi luarea de măsuri în vederea soluţionării sesizărilor formulate de pacienţi cu privire la produsele şi serviciile de sănătate oferite de furnizori;
s. notificarea către furnizorii de produse şi servicii de sănătate a măsurilor care să conducă la eliminarea cauzelor care au generat nemulţumirea pacienţilor;
t. sesizarea organelor în drept în vederea retragerii autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de produse şi servicii de sănătate, sau a retragerii de pe piaţă a produselor şi serviciilor de sănătate, care nu asigură nivelul calitativ corespunzător standardului declarat sau prescris de normele în vigoare, precum şi a celor ce pun în pericol sănătatea sau viaţa pacienţilor;
u. acordarea asistenţei juridice consultative în vederea soluţionării litigiilor prin cabinete de avocat, experţi sau societăţi specializate agreate de Asociaţie, în scopul reparării prejudiciilor suferite de pacienţi prin utilizarea produselor şi serviciilor de sănătate necorespunzătoare;
v. preluarea de sugestii şi propuneri din partea pacienţilor şi includerea, dupa caz, a acestora în programele Asociaţiei;
w. încheierea de parteneriate cu Instituţii/Organizaţii/Societăţi în vederea îndeplinirii scopurilor Asociaţiei;
x. promovarea şi susţinerea unor iniţiative privind înfiinţarea prin lege a unei instituţii cu rang de autoritate naţională, autonomă şi independentă faţă de orice autoritate a administraţiei publice, care va avea competenţa de control şi de protecţie a drepturilor pacienţilor, precum şi sprijinirea acestei instituţii în atingerea scopurilor pentru care a fost creată;
y. promovarea unor iniţiative privind introducerea asigurărilor private de sănătate ca modalitate de completare sau ca alternativă, a serviciilor oferite de sistemul public de asigurări de sănătate şi acţionarea prin mijloace legale privind deductibilitatea primelor de asigurare de sănătate;
z. alte acţiuni privind sprijinul pacienţilor, precum şi a producătorilor, prestatorilor de servicii, asiguratorilor şi instituţiilor din sistemul de sănătate.
Art. 12. (1) Materializarea obiectivelor Asociaţiei se va realiza prin intermediul unor programe specifice fiecărui domeniu.
(2) Programele vor avea denumiri potrivit deciziei Consiliului director şi avizul direcţiilor sau a departamentelor de specialitate.
(3) Dezvoltarea programelor se va realiza de către asociaţie care va colabora, în vederea punerii acestora în practică, cu autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizăţii, societăţi comerciale şi unităţi din sistemul de sănătate.
Art. 13. (1) În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în stransă legătură cu scopurile şi obiectivele sale, în condiţiile legii.
(2) Asociaţia poate angaja personal de specialitate pentru a desfăşura activităţi administrative proprii, precum şi pentru realizarea activităţilor economice menţionate la alin. (1).

Capitolul III
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 14. (1) Pot fi membri ai Asociaţiei persoane sănătoase sau bolnave, fără discriminare, cetăţeni români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi persoane juridice care acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.
(2) Apartenenţa la asociaţie constă în calitatea de membru al Asociaţiei al urmatoarelor categorii de membri:
a) membrii asociaţi fondatori;
b) membrii asociaţi;
c) membrii cu titlul de onoare;
d) membri ai Asociaţiei susţinatori;
e) membri ai Asociaţiei pacienţi protejaţi;
f) membrii simpatizanţi.
Art. 15. (1) Calitatea de membru al Asociaţiei este atribuita de Consiliul director al Asociaţiei şi se atesta prin certificat şi/sau diploma în funcţie de categoria din care face parte.
(2) Spre deosebire de celelalte categorii de membri, calitatea de membru asociat este atribuita în conditiile aliniatului precedent şi se validează de catre Adunarea Generala a Asociaţiei cu ocazia urmatoarei întruniri.
(3) Membrii Asociaţiei sunt înregistrati în registre speciale pe categorii.
(4) Membrii asociaţi fondatori şi membrii asociaţi sunt înregistrati într-un registru comun.
(5) Membrii cu titlul de onoare sunt înscrişi în Cartea de Onoare a Asociaţiei.
Art. 16. (1) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se face prin renunţare sau excludere şi are drept consecinţă decăderea din drepturile avute în calitate de membru al Asociaţiei.
(2) Membrii care au pierdut această calitate nu deţin nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.
(3) Excluderea se hotărăşte de Adunarea Generală, pentru motive temeinice, cum ar fi:
a) încălcarea prevederilor statutare;
b) încălcarea prevederilor legale în legatura cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;
c) comportament dăunător bunului mers al activităţii Asociaţiei sau imaginii sale;
Art. 17. (1) Membrii asociaţi fondatori sunt persoanele care prin voinţa de asociere au constituit Asociaţia.
(2) Membrii asociaţi fondatori nu pot fi excluşi din asociaţie decât pentru fapte de natură penală în legatură cu activitatea Asociaţiei şi care au fost condamnaţi definitiv.
Art. 18. (1) Membrii asociaţi sunt persoanele care şi-au exprimat în scris voinţa de asociere şi carora li s-a atribuit aceasta calitate în conditii statutare.
(1) Nu pot avea calitatea de membri asociaţi persoanele aflate în incompatibile cu această calitate.
(2) Sunt incompatibile cu calitatea de membru asociat persoanele care fac parte din structurile organelor de conducere ale instituţiilor de autoritate publică, care au activităţi de reglementare, de conducere, de finanţare sau de control în domeniul sănătăţii, sau se află în conflict de interese, precum şi persoane care fac parte din structurile de conducere sau control ale altor organizaţii ce au ca scop principal de activitate protecţia pacientului.
(3) Se exceptează de la alineatul precedent, persoanele care au avut calitatea de membri asociaţi ai Asociaţiei anterior aparitiei starii de incompatibilitate, condiţionat de notificarea în termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia acestei stări.
(4) Membrii asociaţi, inclusiv membrii asociaţi fondatori, la care a intervenit starea de incompatibilitate, sunt suspendati de drept din calitatea de membru asociat pana la încetarea starii de incompatibilitate.
Art. 19. (1) Titlul de Membru de onoare se acordă persoanelor care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor pacienţilor, celor care au contribuţii remarcabile la dezvoltarea sistemului de sănătate, celor care au avut realizări remarcabile privind aplicarea şi dezvoltarea unor proceduri medicale şi a unor tehnologii privind asigurarea sănătăţii pacienţilor.
(2) Conferirea titlului de Membru de onoare al Asociaţiei este de competenţa Consiliului director şi se face prin nominalizare acceptata de persoana în cauză, la propunerea oricărui membru al Asociaţiei.
(3) Pierderea calităţii de membru cu titlul de onoare se face la cererea titularului sau la retragerea de către asociaţie a acestui titlu.
Art. 20. (1) Membrii sustinatori ai Asociaţiei, sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au exprimat în scris voinţa de sustinere în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei şi carora li s-a atribuit aceasta calitate în conditii statutare.
(2) Membrii sustinatori ai Asociaţiei pot fi şi persoanele fizice sau juridice autorizate care au competenţe atestate potrivit legii sau, dupa caz, abilităţi recunoscute de asociaţie, în domenii ce acopera realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
(3) Membrii sustinatori ai Asociaţiei pot efectua prestatii în mod voluntar sau plătit, în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
(4) Atribuirea calitatii de membru sustinator este de competenţa Consiliului director şi se face în urma încheierii de protocoale, convenţii sau contracte privind prestaţiile efectuate în condiţiile legii.
(5) Calitatea de Membru sustinator, poate fi cumulata cu orice alta calitate de membru al Asociaţiei.
(6) Pierderea calităţii de membru sustinator al Asociaţiei se face la cererea titularului, cu un preaviz de 15 zile sau prin retragerea acestei calitati de către asociaţie, în cazul nerespectării statutului sau a regulamentului Asociaţiei, precum şi în cazul expirarii tremenului sau încalcarii protocolului, convenţiei, contractului, privind prestaţiile efectuate pentru asociaţie sau în numele acesteia.
Art. 21. (1) Membrii pacienţi protejaţi sunt persoane care s-au înscris în asociaţie cu scopul de a fi protejaţi şi reprezentaţi, în limitele scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
(2) Prin pacient protejat se întelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate, care beneficiează de drepturile prevăzute de lege privind drepturile pacientului, precum şi de drepturile prevăzute de statutul Asociaţiei.
(3) Membrii pacienţi protejaţi pot activa în mod voluntar sau platit, sub diverse forme, în limitele legii şi a statutului, la activităţile Asociaţiei.
(4) Pierderea calităţii de membru pacient protejat se face la cererea titularului sau prin retragerea calităţii de către asociaţie, în cazul nerespectării statutului sau a regulamentului Asociaţiei.
Art. 22. (1) Membrii simpatizanţi sunt persoane care s-au înscris în asociaţie, cu această titulatură şi pot activa în mod voluntar, sub diverse forme, în limitele legii, la activităţile Asociaţiei.
(2) Membrii simpatizanţi pot activa în mod voluntar sau platit, sub diverse forme, în limitele legii şi a statutului, la activităţile Asociaţiei.
(3) Pierderea calităţii de membru simpatizant se face la cererea titularului.
Art. 23. (1) Asociaţia poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea unor activităţi promovate de Asociaţie, premii şi recompense constând în: premii în bani, obiecte, servicii etc.
(2) Recunoaşterea activităţii depusă de orice persoană fizică sau juridică, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general, precum şi în slujba Asociaţiei se face prin acordarea de către Consiliul director a diplomelor de excelenţă, diplomelor de onoare, diplomelor de merit etc:
(3) Acordarea premiilor, a recompenselor şi a diplomelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.

Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 24. (1) Asociaţia se va organiza astfel încât să protejeze membrii acesteia, persoane fizice, în conditiile legii, cu privire la:
a) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală;
b) dreptul la informaţia medicală şi la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor,precum şi a viaţii private a pacientului.
(2) Prin apartenenta la asociaţie, se prezuma faptul ca persoana fizica în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru ca Asociaţia, prin rerezentantii săi special desemnati, să aibe acces, în condiţiile legii şi ale statutului, la prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate la alin. (1), la informaţia medicală, precum şi la unele informatii privind viaţa privată a pacientului.
a) Art. 25. (1) Membrii asociaţi fondatori au următoarele drepturi:
b) să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei;
c) să beneficieze de drepturile prevăzute în statut pentru calitatea de pacient protejat;
d) să participe la dezbaterea tuturor problemelor Asociaţiei şi să-şi exprime în mod liber punctul de vedere faţă de acestea;
e) să fie angajaţi pe bază de contract sau conventii civile, în limitele competentelor acestora şi ale necesitatilor Asociaţiei, pentru activitaţi desfaşurate în cadrul Asociaţiei;
f) să fie scutiţi de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentand resurse patrimoniale ale Asociaţiei, după constituirea acesteia.
Art. 26. Membrii asociaţi fondatori au urmatoarele obligatii:
a) să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
b) să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
c) să fie prezenţi, personal sau prin delegaţie scrisă, la Adunarea Generală;
d) să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
e) să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită în statutul profesional;
f) să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă şi profesionalism obligatiile însuşite;
g) să respecte obligatiile prevazute de statut, în calitate de pacient protejat;
h) să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii societăţii, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.
Art. 27. Membrii asociaţi au urmatoarele drepturi:
a) să aleaga şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei;
b) să beneficieze de drepturile prevazute în statut pentru calitatea de pacient reprezentat;
c) să participe la dezbaterea tuturor problemelor Asociaţiei şi să-şi exprime în mod liber punctul de vedere faţă de acestea;
d) să fie angajaţi pe bază de contract sau conventii civile, în limitele competentelor acestora şi ale necesitatilor Asociaţiei, pentru activitaţi desfaşurate în cadrul Asociaţiei;
e) să fie scutiţi de obligaţia de a plăti cotizaţii sau alte contribuţii reprezentând resurse patrimoniale ale Asociaţiei, pe perioada în care desfaşoară activitaţi cu caracter voluntar în cadrul Asociaţiei, corespunzător cu perioada şi volumul activitatilor.
Art. 28. Membrii asociaţi au urmatoarele obligatii:
a) să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
b) să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
c) să fie prezenţi, personal sau prin delegaţie scrisă, la Adunarea Generală;
d) să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
e) să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită în statutul profesional;
f) să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă şi profesionalism obligatiile însuşite;
g) să respecte obligatiile prevazute de statut, în calitate de pacient protejat;
h) să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii societăţii, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vorrăspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.
Art. 29. Membrii cu titlul de onoare au urmatoarele drepturi:
a) să beneficieze de drepturile prevăzute în statut pentru calitatea de pacient reprezentat, în cazul în care beneficiază şi de prevederile legale privind drepturile pacientului;
b) să fie angajaţi pe bază de contract sau conventii civile, în limitele competentelor acestora şi ale necesitatilor Asociaţiei, pentru activitaţi desfaşurate în cadrul Asociaţiei;
c) să fie scutiţi de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentand resurse patrimoniale ale Asociaţiei.
Art. 30. Membrii cu titlul de onoare au urmatoarele obligatii:
a) să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
b) să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
c) să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
d) să respecte obligatiile prevazute de statut, în calitate de pacient protejat;
e) să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii societăţii, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.
Art. 31. Membrii sustinatori ai Asociaţiei au urmatoarele drepturi:
a) să beneficieze de drepturile prevăzute în statut pentru calitatea de pacient reprezentat, în cazul în care beneficiază şi de prevederile legale privind drepturile pacientului;
b) să fie angajaţi pe bază de contract sau conventii civile, în limitele competentelor acestora şi ale necesitatilor Asociaţiei, pentru activitaţi desfaşurate în cadrul Asociaţiei;
c) să fie scutiţi de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentand resurse patrimoniale ale Asociaţiei.
Art. 32. Membrii sustinatori ai Asociaţiei au urmatoarele obligatii:
a) să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
b) să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
c) să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
d) să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită în statutul profesional;
e) să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă şi profesionalism obligatiile însuşite;
f) să respecte obligatiile prevazute de statut, în calitate de pacient protejat;
g) să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii societăţii, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.
Art. 33. Membrii - pacienţi reprezentaţi au urmatoarele drepturi:
a) să li se reprezinte interesele legitime în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societaţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, precum şi în fata autorităţilor publice de orice fel şi a instantelor de judecată, în legatura cu urmatoarele plângeri:
i calitatea necorespunzătoare a serviciilor medicale;
ii imposibilitatea de a beneficia de un serviciu pe care este îndreptăţit să îl primească pacientul;
iii întârzieri care puteau fi evitate;
iv nerespectarea unor proceduri care se impuneau;
v explicarea deficitară a deciziilor luate;
vi plângeri legate de asistenţa sau tratamentul oferite de medici, asistenţi medical sau alt personal din domeniul sanitar;
vii plângeri legate de medicii de familie, dentişti, farmacişti sau medici specialişti din ambulatoriul de specialitate;
viii plângeri legate de accesul la informaţiile de ordin medical care nu sunt confidenţiale;
ix plângeri legate de încălcarea prevederilor legale privind informaţiile medicale şi la dreptul la confidenţialitatea acestor informaţii şi a viaţii private a pacientului, precum şi prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de pacient;
x cazurile de malpraxis;
xi alte drepturi prevazute le lege.
b) să fie protejaţi prin mijloace legale impotriva nerespectarii drepturilor lor de catre cei care asigura îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediul înconjurător, sau să le pună viata în pericol;
c) să fie informaţi corect despre legislaţia şi drepturile prevazute de lege cu privire la asigurarea îngrijirii de sănătate, îngrijirii terminale, intervenţiilor medicale, serviciilor comunitare şi serviciilor conexe actului medical, precum şi despre accesul la produsele şi serviciile de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeana;
d) să fie informaţi corect cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeana;
e) să beneficieze de acţiuni din partea Asociaţiei, prin mijloace legale, pentru acordarea unor facilitaţi de ordin social, inclusiv pentru asistenta juridica, pentru pacienţii aflaţi în dificultate;
f) să beneficieze de asistenta juridica consultativa, inclusiv în vederea soluţionării litigiilor prin cabinete de avocat sau societaţi specializate agreate de asociaţie, contra cost sau gratuit dupa caz, în scopul repararii prejudiciilor suferite de pacienţi, în cazul utilizării produselor şi serviciilor de sănătate necorespunzătoare;
g) să beneficieze de analize şi masuri concrete în cadrul soluţionării sesizărilor formulate de pacienţi catre asociaţie, cu privire la produsele şi serviciile de sănătate oferite de furnizori;
Art. 34. Membrii simpatizanţi au urmatoarele obligatii:
a) să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
b) să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
c) să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită şi cunoscută în ceea ce priveste starea sa de sănătate, asigurarea îngrijirii de sănătate, intervenţiile medicale şi serviciile conexe actului medical de care a beneficiat sau beneficiază;
d) să sesizeze în timp util Asociaţia de orice încalcare a drepturilor sale în calitate de pacient, sau ale drepturilor altor pacienţi, în general, prevăzute de legislaţia din România şi de reglementările la nivelul Uniunii Europene, săvarsite de către cei care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediului înconjurător, sau să le pună viaţa în pericol;
e) să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă obligatiile însuşite;
f) să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii asociatei, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de asociaţie pentru acoperirea prejudiciului cauzat.

Capitolul V
PATRIMONIUL
Art. 35. (1) Asociaţia are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar şi este alcătuit din patrimoniul iniţial şi din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.
(2) În realizarea scopurilor şi obiectivelor sale, Asociaţia posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
Art. 36. Veniturile Asociaţiei se constituie din:
a) taxa de înscriere;
b) cotizaţiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;
d) dividende obţinute din acţiuni sau părţi sociale deţinute în societăţi comerciale;
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
f) resurse obţinute din programe de finanţări;
g) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice;
h) legate;
i) drepturi editoriale;
j) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
k) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice;
l) alte surse.
Art. 37. Veniturile pot fi utilizate pentru:
a) cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii;
b) cheltuieli privind realizarea obiectivelor Asociaţiei;
c) cheltuieli de capital;
d) perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
e) organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;
f) acordarea de burse elevilor şi studenţilor;
g) acţiuni cu scop filantropic şi ştiinţific;
h) acordarea de premii pentru membrii cu activităţi deosebite;
i) alte cheltuieli aprobate, după caz, de Consiliul director.
Art. 38. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale sau poate dobândi calitatea de asociat sau acţionar al unei societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopurilor Asociaţiei.

Capitolul VI
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Art. 39. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director;
c) Cenzorul.
Art. 40, alin. (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi care au dreptul să aleagă şi să fie aleşi şi are următoarele atribuţii:
a) analizează şi aprobă Raportul anual al Consiliului director;
b) analizează şi aprobă Raportul anual prezentat de Cenzor;
c) dă descărcare de gestiune, aprobînd execuţia bugetară anuală;
d) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
f) alege şi revocă membrii Consiliului director;
g) alege şi revocă Cenzorul;
h) aprobă înfiinţarea filialelor;
i) aproba înfiinţarea şi desfiintarea sucursalelor;
j) decide asupra excluderii membrilor, potrivit Statutului
k) aproba modificarea actului constitutiv şi a statutului;
l) aproba dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei sau a filialelor, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
m) are orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.
(2) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
(3) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului director şi asupra Cenzorului.
(4) Convocarea Adunării Generale se face de catre presedinte, prin scrisoare recomandată, telegramă, fax sau telefon cu cel puţin 5 zile înainte de ziua fixată şi se va anunţa data, locul şi ordinea de zi propusă.
(5) Convocarea Adunării Generale Extraordinare se poate solicita de către majoritatea membrilor Asociaţiei cu drept de vot sau de către jumatate plus unul dintre membrii Consiliului director.
(6) Dezbaterile se consemnează în registrul de şedinţe al Adunării Generale de către un secretar desemnat de adunare. Cel care conduce adunarea şi secretarul semnează procesul verbal.
(7) Membrii Asociaţiei cu drept de vot, pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale de către persoane desemnate în acest scop în scris sau prin orice mijloace permise de lege.
(8) La lucrările Adunării Generale, pot participa cu statut de invitat şi cei care fac parte din celelalte categorii de membrii ai Asociaţiei care nu au drept de vot.
(9) Hotărârile luate de Adunarea Generală conform legii şi actelor constitutive sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. În acest caz, luarea de poziţie, precum şi argumentarea ei se va consemna în procesul-verbal.
(10) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membri cu drept de vot, iar hotărârile se iau cu votul deschis sau secret al majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotarârilor care, potrivit legii sau prevederilor statutare, se iau cu o majoritate de două treimi din voturi.
(11) Dacă Adunarea Generală convocată nu este statutară se convoacă o nouă Adunare în termen de maxim 14 zile. La a doua convocare, Adunarea Generală este considerată statutară indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.
(12) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau prezentului statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Cererea de anulare se soluţionează de către judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.
Art. 41. (1) Consiliul director este organul de administrare şi de execuţie şi asigură realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
(2) Consiliul director este ales pentru un mandat de patru ani şi este alcătuit astfel:
a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) patru Vicepreşedinţi;
d) cinci Membrii;
e) cinci Membrii supleanţi;
(3) Dacă una din funcţiile de prim-vicepreşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului director devine vacantă, atribuţiile deţinute de acea funcţie vor fi preluate prin cumul de către unul sau mai mulţi membri din cadrul Consiliului director, prin decizia acestuia, până la urmatoarea întrunire a Adunării Generale, când se va proceda la completarea Consiliului.
(4) Dacă una din funcţiile de membru în Consiliul director devine vacantă, această funcţie va fi ocupată de următoarul membru aflat pe lista membrilor supleanţi, în ordinea stabilită cu ocazia alegerilor în Adunarea Generală.
(5) Membrii Consiliului director pot renunţa la funcţia deţinută, cu un preaviz în scris de 15 zile calendaristice.
Art. 42. (1) Consiliul director exercită următoarele atribuţii:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale;
c) întocmeşte Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) execută bugetul de venituri şi cheltuieli;
e) hotărăste, în situatii excepţionale, rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. Rectificarea Bugetului este supusă validării în prima Adunare Generală;
f) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
g) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
h) propune Adunării Generale modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
i) elaborează regulamentul de funcţionare interioară al Asociaţiei;"
j) hotărăşte schimbarea sediului;
k) hotaraşte acţionarea în justitie a celor ce se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor contractuale pe care Asociaţia le-a angajat;
l) analizează cererile prin care se solicită calitatea de asociat, acordand solicitantului aceasta calitate în cazul în care nu constată incompatibilitaţi. În caz de respingere a cererii, Consiliul director poate motiva decizia;
m) deleagă reprezentanţi la toate evenimentele şi întâlnirile la care Asociaţia este invitată, precum şi negociatori pentru toate negocierile la care Asociaţia ia parte;
n) decide constituirea de depozite bancare sau alte investiţii în vederea menţinerii valorii fondurilor băneşti ale Asociaţiei;
o) răspunde de încasarea cotizaţiilor; emite in cursul primei luni a anului somatii catre asociati care nu au achitat integral cotizatia pentru anul precedent;
p) orice alte atribuţii stabilite prin lege sau de către Adunarea Generală.
(2) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama societăţii sau alte atribuţii prevăzute de lege sau prin statut sau stabilite de Adunarea Generală.
(3) Consiliul director asigură activitatea curentă a Asociaţiei şi se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Deliberările şi deciziile Consiliului director se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 43. (1) Preşedintele Consiliului director este si Presedintele Asociaţiei.
(2) În relaţiile cu terţii, Preşedintele Asociaţiei are puteri depline de reprezentare, semnatura sa unică, fară a celorlalţi membri ai Consiliului director, fiind suficientă pentru angajarea valabilă a Asociaţiei.
(3) Preşedintele Asociaţiei poate delega dreptul său de reprezentare oricăruia dintre ceilalti membri ai Consiliului director sau unei persoane din afara Asociaţiei, în baza unei procuri speciale care să prevadă detaliat operatiunea care face obiectul acesteia.
(4) Preşedintele este înlocuit de prim-vicepreşedinte sau de unul din vicepreşedinţi, care îi va îndeplini atribuţiile, în cazul absenţei acestuia sau când se afla în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile.
(5) Preşedintele convoacă şi conduce şedinţele Consiliul director lunar sau ori de câte ori este nevoie, întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Consiliului director, conduce lucrările acesteia şi îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în Statut sau date de Adunarea Generala.
(6) Preşedintele pastrează ştampila Asociaţiei.
(8) Funcţia de Preşedinte devine vacantă în caz de deces.
Art. 44. (1) Organizarea Consilului director se face conform Statutului, a Regulamentului de ordine interioara sau prin reguli proprii, în limitele Statutului.
(1) Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau a cel putin 3 ditre membrii săi.
(2) Convocările pentru întrunirile Consiliului director vor cuprinde locul unde se va desfaşura şedinta şi ordinea de zi. La şedinţele Consiliului director poate fi convocat şi cenzorul, care însă nu are drept de vot.
(3) Consiliul director îşi desfaşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 5 membri. Deciziile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul egalităţii de voturi, votul Preşedintelui este decisiv.
(4) Discuţiile şi deciziile Consiliului director se consemnează într-un proces-verbal, care va fi semnat de membrii Consiliului.
(5) Membrul Consiliului director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În cazul în care respectivul membru încalcă aceste dispoziţii, acesta va fi raspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
(6) Încetarea calităţii de membru al Consiliului director are loc în una din următoarele situatii:
a) pierderea calităţii de asociat;
b) expirarea mandatului;
c) demisia scrisă depusă la Consiliul director;
d) absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului director timp de 3 luni consecutiv;
e) condamnarea definitivă de către organele de justiţie pentru fapte ce au legatură cu activitatea Asociaţiei;
f) deces;
(7) Deciziile contrare legii, actului constitutiv al Asociaţiei sau prezentului Statut pot fi atacate în justiţie de oricare din membrii Consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se însereze aceasta în procesul verbal de şedinţă.

Art. 45. (1) Controlul financiar intern se exercită de către Cenzor, ales de Adunarea Generală pentru un mandat de patru ani. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii şi poate fi o persoană din afara asociaţiei.
(2) Nu poatet fi numit cenzor, persoana care are calitatea de membru al Consiliului director.
(3) Cenzorul poate renunţa la funcţia primită cu un preaviz scris de 60 de zile calendaristice, cu confirmare de primire."
(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a privind activitatea cenzorului se aprobă de Adunarea Generală.
Art. 46. Atribuţiile cenzorului:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Capitolul VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 47. Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 48. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 49. (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei devin ilicite sau contrare ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când Asociaţia a devenit insolvabilă;
e) în cazul prevăzut la art. 14 din O.G. nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
(2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.
Art. 50. - Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 51. (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită prin hotărârea Adunării Generale de dizolvare a Asociaţiei sau, după caz, printr-o procedură stabilită potrivit legii.
(2) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (1), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 52. (1) În cazurile de dizolvare de drept sau prin hotărârea judecătoriei, respectiv a tribunalului, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
(2) În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul potrivit legii, sunt supuşi regulilor mandatului sub controlul cenzorilor.
Art. 53. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului de catre lichidatori nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Art. 54. (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.
(2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului.
(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 55. (1) Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69 din O.G. nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
Art. 56. (1) Filialele Asociaţiei se dizolvă, se lichidează şi se radiează în condiţiile legii, după o procedură similară dizolvării, lichidării şi radierii prevăzută pentru Asociaţie.
(2) În cazul dizolvării filialelor, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise Asociaţiei.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 57. Asociaţia va înfiinţa Cartea de Onoare a Asociaţiei.
Art. 58. Asociaţia va avea siglă şi slogan propriu. Conţinutul şi desingul siglei şi al sloganului, vor fi stabilite şi aprobate prin decizia Consiliului director.
Art. 59. Dispoziţiile prezentului Statut se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare